Podmínky ochrany osobních údajů

Tato chvíle je pro mne velice významná. Své produkty a služby tvořím s energií a plným nasazení. Vy se nyní chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro mě dlouhodobá a oboustranně prospěšná spolupráce. Přečtěte si prosím pozorně následující text. Žijeme ve zemi, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když administrativu nemám moc rád, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mě v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přeji si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali mými spokojenými zákazníky, kteří se mnou půjdou ještě mnoho let.

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

1. Základní ustanovení a vymezení smluvních stran

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webu www.fitsmart.cz.
  2. Majitelem a provozovatelem webu fitsmart.cz je Martin Jungmann (dále jen Poskytovatel), sídlem nám. Míru 607, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 88026221. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Jablonec nad Nisou.
  3. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku výživového poradenství nebo cvičebního programu elektronicky na webových stránkách www.fitsmart.cz pomocí objednávkového formuláře (dále jen “Objednatel”), nebo telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem.
  4. Službami (dále jen “Služby”) se rozumí služba formou poradenství ve výživě a suplementaci (dále jen “Poradenství”) a cvičení pod dohledem fitness trenéra. Cvičení pod dohledem fitness trenéra (dále jen”Cvičení”) se rozumí cvičení pod dohledem lektora, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a ve výživovém poradenství a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí.
  5. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

2. Informace o zboží a cenách

   1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
   2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen „Objednávka“) objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:
  • objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  • poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  • poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb.
 4. V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.
 5. Objednatel si je vědom, že služby poradenství ve výživě a cvičení pod vedením trenéra nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
   2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
    • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
    • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
    • Písemně (poštou, e-mailem)
   3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
   4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
   5. Hned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce automatické oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Většina  nabízeného zboží je stále skladem a tedy ihned k dodání. Stav Vaší objednávky můžete rovněž sledovat po přihlášení se do Vašeho účtu. Odeslání objednávky Vám v co nejkratším termínu potvrdí prodávající emailem či telefonicky. Tímto potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou Vás bude prodávající neprodleně informovat. Z těchto důvodů prosím udávejte při vyplňování objednávky takové telefonní číslo, na kterém nebude problém Vás zastihnout.
   6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před či po uzavření kupní smlouvy, na základě jednání se spotřebitelem v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/kupní smlouvy u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.

5. Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.
 2. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého Poradenství a Cvičení probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů…). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 5. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

A. Služby osobního fitness trenéra:

 1. Domluvená tréninková lekce je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 2. Předplacená částka za lekce cvičení  je nevratná (viz. vyjímky v sekci “reklamace a stížnosti)”. Lekce cvičení je nutné vyčerpat během 12-ti měsíců, jinak propadají.
 3. Pokud se Objednatel nedostaví na lekci cvičení nebo lekci nepřevede na jiný termín alespoň 24 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě Vašeho pozdního příchodu na lekci o čas, o který se Objednavatel opozdil.
 5. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Objednavateli tuto lekci nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
 6. V případě neomluvené absence obou klientů na domluveném tréninku bude cena za lekci z předplacené částky odečtena. Pokud se nebude moci jeden z klientů dostavit (nemoc, nebo jiný vážný důvod), bude lekce přesunuta na jiný termín, aby se na lekci mohli dostavit klienti oba.  

B. Služby výživového poradce:

 1. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 2. Domluvená schůzka je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 3. Objednavatel má nárok na převedení schůzky na jiný dohodnutý termín maximálně 24. hod předem. V opačném případě se bere schůzka za proběhlou bez možnosti náhrady.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou schůzku v případě pozdního příchodu Objednavatele o čas, o který  se Objednavatel opozdil.

6. Platební podmínky a dodání zboží

   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
    • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 246108441/0300, vedený u ČSOB a. s.
    • bezhotovostně platební kartou přes službu Stripe
    • dobírkou v hotovosti při předání zboží
    • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek……
   2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
   4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
   5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
   6. Zboží je kupujícímu dodáno:
    • na adresu určenou kupujícím objednávce
    • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
    • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
   7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
   8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   11. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura je přiložena k dodávanému zboží.
   12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
   13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

7. CENA SLUŽEB – OSOBNÍ TRENÉR A VÝŽIVOVÝ PORADCE

 1. Za poskytování Služeb je Objednavatel povinen uhradit cenu dle platného ceníku na webu www.fitsmart.cz.
 2. Objednavatel je povinen  domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena, a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.
 3. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Objednavatel povinen uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (hotově, bank. převod). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první společné hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele nebo předána v hotovosti.
 4. Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra. Poskytovatel není provozovatelem zařízení Power Squash and Fitness.  

8. Reklamace a stížnosti

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

A. Služby fitness trenéra

 1. Objednavatel bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j, d), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy (viz. bod 5.1. 2. – neplatí pro službu “tréninkový plán na míru”).
 2. Vrácení peněz za nevyužité Služby  je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že  zdravotní stav Objednavatele nedovoluje nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců.  Pokud nemoc či jiné zdravotní obtíže TRVALE znemožňují pokračovat ve cvičebním programu, budou z celkové předplacené částky odečteny absolvované lekce + 40% srážka ze zbývající částky ve prospěch Poskytovatele.

B. Služby výživového poradce:

 1. V případě služeb Jídelníček na míru Premium, Jídelníček na míru Exclusive, Sacharidové vlny Premium, Sacharidové vlny Exclusive lze odstoupit od kupní smlouvy do doby, než vám pošlu vypracovaný jídelníček na mail. Jedná se o službu osobního charakteru.

9. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

10. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Odesláním objednávky služeb uděluje Objednatel Poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si Objednatel objednal, je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu Objednatele a fyziologii, které Objednatel zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel: a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytl, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
 7. Poskytovatel je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako shromažďovatel dat pod reg. číslem 00055543.
 8. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na webu poskytovatele jsou ukládány soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
 9. V případě navštívení webu poskytovatele se zaznamenává standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu poskytovatele a datum a délku Vaší návštěvy.

12. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2. Oznámení a sdělení se zasílají jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.fitsmart.cz.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Liberci dne 21. 2. 2022

Martin Jungmann

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

——————————————————————————————————-

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát

Internetový obchod:      https://fitsmart.cz/

Společnost:                 Martin Jungmann

Se sídlem:                    nám. Míru 607, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ/DIČ:                         88026221/CZ9205072690

E-mailová adresa:       info@fitsmart.cz

Telefonní číslo:           702005652 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):……………………….

………………………………………………………………………………………

 

Datum objednání (*)/datum obdržení zboží(*):…………………………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:…………………………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:…………………………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)……………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnýZpátky k nákupu